Najnovija Diskusija na Forumu

Author: Frame
Date: 18.10.18, 05:49

Author: Axie
Date: 11.10.18, 20:47

Author: Canisrufus
Date: 20.08.18, 03:53

Author: Bajko
Date: 12.10.17, 09:11

Terms of Use

1. Zakoni i propisi

Pristup korisnika našem sajtu i njegovo korišcenje podležu odredbama svih primenjivih medunarodnih, saveznih, državnih I lokalnih zakona i propisa.

2. Autorska prava/zaštitni znaci

Zaštitni znaci proizvoda i usluga, logo kao i logotipi (u daljem tekstu: “oznake”) istaknuti na sajtu predstavljaju vlasništvo AdriaCraft i trecih lica. Korisnicima je zabranjena upotreba bilo koje oznake u bilo koju svrhu, ukljucujuci ali ne ogranicavajuci se na njegovu upotrebu kao “metatag”-ova na drugim Internet stranicama ili sajtovima na World Wide Webu bez prethodnog pismenog odobrenja AdriaCraft ili trece strane u cijem vlasništvu je znak. Sve informacije i sadržaj, ukljucujuci i sve softverske programe dostupne na sajtu ili preko njega (u daljem tekstu: “sadržaj”) podležu zaštiti autorskih prava. Korisnicima nije dopušteno menjanje, kopiranje, distribuiranje, prenošenje, izlaganje, objavljivanje, prodaja, licenciranje i stvaranje izvedenih dela, kao ni korišcenje bilo kojeg sadržaja dostupnog na sajtu ili preko njega u bilo koju komercijalnu ili javnu svrhu.

3. Hiperlinkovi

Ovaj sajt može sadržati link za druge sajtove koji omogucavaju korisniku da napusti ovaj sajt kako bi pristupio materijalima trece strane ili omogucavaju da se materijali trece strane prizovu na ovaj sajt primenom "inverznih" hiperlinkova i okvira (u daljem tekstu: 'povezani sajt’). AdriaCraft nema pravo da menja, ažurira ili kontroliše sadržaj povezanog sajta. Cinjenica da je AdriaCraft postavio link za neki sajt ne znaci da time u odnosu na taj sajt, njene vlasnike ili davaoce (provajdere) Internet usluga iskazuje svoje odobrenje, ovlašcenje, sponzorisanje ili povezanost. Kod oslanjanja na korišcenje ili preuzimanje informacija s Interneta postoji nerazdvojiv rizik pa Vas AdriaCraft moli da se dobro upoznate sa ovim rizicima pre nego što se oslonite na neku takvu informaciju ili je preuzmete s povezane stranice.

4. Nepostojanje garancija

Celokupan sadržaj, proizvodi I usluge na ovom sajtu ili dobijen sa sajta na koji je sajt povezan (“povezan sajt”) Vam je pružen "takav kakav jeste" bez ikakve garancije, bilo izricite ili podrazumevane, što ukljucuje a ne ogranicava se na podrazumevanu garanciju valjanosti upotrebe i prikladnosti za odredenu namenu, vlasništvo, nekršenje zakona, sigurnosti ili tacnosti.

AdriaCraft ne odobrava i nije odgovoran za: (a) tacnost ili pouzdanost bilo kog mišljenja, saveta ili izjave datih na sajtu neke druge strane koja nije AdriaCraft, (b) za bilo kakav sadržaj datog na povezanim sajtovima ili (c) za mogucnosti ili pouzdanost bilo kojeg proizvoda ili usluge dobijene sa povezanog sajta.

Osim pod uslovima zahtevanim od primenjivog zakona za zaštitu potrošaca, ni u kojim okolnostima AdriaCraft nije odgovoran ni za kakav gubitak ili štetu izazvanu iz korisnikovog oslanjanja na informaciju dobijenu putem našeg ili povezanog sajta, ili iz korisnikovog oslanjanja na proizvod ili uslugu dobijenu s povezanog sajta. Korisnik je odgovoran za procenu tacnosti, potpunosti ili korisnosti bilo kojeg mišljenja, saveta ili drugog sadržaja dostupnog putem sajta ili dobijenog na povezanom sajtu. Molimo da zatražite savet strucnjaka, gde je svrsishodno, u vezi s procenom bilo kog odredenog mišljenja, saveta, proizvoda, usluge ili nekog drugog sadržaja.

5. Ogranicenje odgovornosti za upotrebu sajta i povezanog sajta

Informacije, Software, proizvodi i opisi usluga, objavljeni na sajtu ili povezanom sajtu, mogu da sadrže netacnosti ili tipografske greške, pa AdriaCraft izricito odbacuje bilo kakvu odgovornost za te netacnosti ili greške. AdriaCraft ne garantuje niti izjavljuje da je sadržaj na sajtu potpun ili ažuriran. AdriaCraft nema nikakvu obvezu da ažurira sadržaj na sajtu. AdriaCraft može da promeni sadržaj sajtu u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja o tome. AdriaCraft može da poboljša ili izmeni sajt u bilo kom trenutku.

Saglasni ste da AdriaCraft, njegova zavisna preduzeca i bilo ko od njihovih službenika, direktora, zaposlenih ili zastupnika nece biti odgovorni, bilo po ugovoru, prestupu, strogoj odgovornosti ili na drugi nacin, za bilo kakvu indirektnu, kaznenu, posebnu, posledicnu, slucajnu ili posrednu štetu (ukljucujuci ali ne ogranicavajuci se na izgubljenu dobit, trošak nabavke alternativne usluge ili izmaklu priliku) koja nastaje iz ili u vezi s upotrebom sajta ili povezanog sajta, ili iz kašnjenja ili nemogucnosti upotrebe sajta ili povezanog sajta, cak i u slucaju da je AdriaCraft svestan mogucnosti nastanka takvih šteta. Ovo ogranicenje odgovornosti obuhvata ali se ne ogranicava na prenos bilo kojeg kompjuterskog virusa koji bi mogao da zarazi opremu korisnika, kvar mehanicke ili elektronske opreme ili komunikacionih linija, telefonske ili druge probleme u vezama (npr. ne možete da ostvarite vezu sa svojim davaocem (provajderom) Internet usluge), neovlašceni pristup, kradu, greške operatera i druge probleme u radu ili bilo kakav cin više sile. AdriaCraft ne može da garantuje niti garantuje stalan, neprekidan ili siguran pristup web sajtu.

6. Ogranicenje odgovornosti za usluge dogovorene putem sajta

Saglasni ste da je AdriaCraft samo posrednik za davaoce usluga dostupnih putem sajta, što ukljucuje ali nije ograniceno na putnicke usluge. Bilo kakav I svaki odštetni zahtev u vezi s nekim propustom ili povredom koji se ticu usluga ponudenih putem sajta ogranicava se na odštetne zahteve prema nekom ili svim pružaocima (provajderima) doticnih usluga. AdriaCraft ovim odbacuje bilo kakvu odgovornost, bilo zasnovano na ugovoru, prestupu, strogoj odgovornosti ili na drugi nacin, ukljucujuci ali ne ogranicavajuci se na odgovornost za bilo kakvu direktnu, kaznenu, posebnu, posledicnu, slucajnu ili posrednu štetu u vezi s robom ili uslugama koje je obezbedio bilo koji nosilac ili drugi dobavljac putem sajta, ukljucujuci a ne ogranicavajuci se na odgovornost za bilo koje delo, grešku, propust, povredu, gubitak, nezgodu, kašnjenje ili nepravilnost do kojih je došlo krivicom, nemarom ili nekim drugim uzrokom takvog nosioca ili dobavljaca, pa ovim oslobadate AdriaCraft od svake odgovornosti u vezi sa tim.

7. Poverljivost komunikacije s korisnicima

AdriaCraft ce sacuvati poverljivost kompletne komunikacije s korisnicima koja sadrži licne informacije korisnika i koja se šalje direktno AdriaCraftu. Poruke koje korisnik pošalje na bilo koji tzv. “message board” (oglasna tabla) na internetu ili u bilo koji “chat-room” nece se zaštititi kao poverljive, pa AdriaCraft može koristiti I pružati informacije sadržane u takvim porukama (ukljucujuci bilo koju zamisao, koncept, strucno znanje ili drugu intelektualnu svojinu) bilo kom od svojih maticnih preduzeca, pridruženih banaka i zavisnih preduzeca za bilo koju namenu i na nacin koji AdriaCraft bude smatrao prikladnim. Korisnik bi trebalo da bude svestan toga da povezani sajtovi mogu sadržati poverljive odredbe koje se razlikuju od odredbi datih ovde. AdriaCraft nije odgovoran za takve odredbe, I izricito odbacuje bilo koju I svaku odgovornost vezanu za takve odredbe.

8. Povezani Internet sajtovi

AdriaCraft zabranjuje sakrivanje (tzv. “cache”), neovlašceno postavljanje hipertekst linkova na sajt i uokvirivanje bilo kakvog sadržaja koji je dostupan putem sajta. AdriaCraft zadržava pravo onesposobljavanja svakog neovlašceno postavljenog linka ili okvira i izricito odbacuje svaku odgovornost za sadržaj dostupan na bilo kom drugom Internet sajtu povezanim sa sajtom AdriaCraft. Drugim Internet sajtovima povezanim sa sajtom AdriaCraft korisnik pristupa na vlastiti rizik.

Korisnik bi trebalo da bude svestan toga da povezani sajtovi mogu sadržati pravila I propise, tajne odredbe, poverljive odredbe, prenose odredbi sa licnim podacima, I druge odredbe koje se razlikuju od odredbi datih na sajtu. AdriaCraft nije odgovoran za takve odredbe, I izricito odbacuje bilo koju I svaku odgovornost vezanu za takve odredbe
9. Informacije o buducim dogadajima

Odredene informacije na ovom sajtu sadrže izvesne izjave o buducim dogadajima koje podležu riziku i neizvesnosti, i odnose se iskljucivo na okolnosti koje su važile na dan na koji su iznesene. Namera izraza poput "verovati", "ocekivati", "predvideti", "optimistican", "nameravati", "ciljati", "ce" ili slicnih izraza je da ukažu da je rec o izjavama o buducim dogadajima. Upozoravamo citaoce da se previše ne uzdaju u takve izjave o buducim dogadajima koje se odnose iskljucivo na okolnosti koje su važile na dan na koji su iznesene. AdriaCraft ne preuzima nikakvu obavezu da ažurira javno ili preradi bilo koje izjave o buducim dogadajima.

10. Saopštenje za štampu

Sva saopštenja za štampu i drugi materijali predoceni ili objavljeni finansijskoj javnosti koji su sadržani na sajtu su, prema svim saznanjima AdriaCraft, u trenutku objavljivanja bili pravovremeni i tacni. Medutim, vremenom informacije mogu da zastare tako da se ne biste smeli oslanjati na to da ce takav materijal trajno biti tacan posle datuma objavljivanja. AdriaCraft nema obavezu da ažurira svaku informaciju sadržanu u takvim materijalima. Svi citaoci bi morali pažljivo da provere datum objavljivanja materijala sadržanog na sajtu.

11. Poruke

[Primenjivo na oglasne table ili “chat-room” na sajtu.]

AdriaCraft nema nikakvu obavezu da pregleda bilo kakve poruke, informacije ili sadržaja (u daljem tekstu: 'poruke') koje na stranicama objave korisnici i ne preuzima nikakvu odgovornost ili obavezu vezano za bilo koje takve poruke. Uprkos gore recenom, AdriaCraft može povremeno kontrolisati poruke na sajtu i može odbiti da prihvati i/ili da ukloni bilo koju takvu poruku koja sadrži sledece:

* nezakonit, štetan, preteci, uvredljiv, uznemiravajuci, klevetnicki, prostacki, opscen, nedolican, pun mržnje, i rasno, etnicki ili na drugi nacin nepoželjan materijal, ukljucujuci ali ne ogranicavajuci se na svaki materijal koji podstice na ponašanje koje predstavlja kazneno delo, koje dovodi do gradanske odgovornosti ili na bilo koji drugi nacin krši primenljivo lokalno, državno, nacionalno ili medunarodno pravo;
* oglase ili potraživanja bilo koje vrste. (Napomena - Ovo ne važi za one sajtove koji sadrže oglasne table organizovane po principu malih oglasa.);
* poruke koje šalju korisnici koji se lažno predstavljaju;
* licne informacije, kao što su poruke u kojima se navode telefonski brojevi, brojevi socijalnog osiguranja, brojevi racuna, adrese ili navodi o poslodavcu;
* poruke zaposlenih u AdriaCraft koji nisu njegovi ovlašceni portparoli, a koji tvrde da govore u ime AdriaCraft ili sadrže poverljive informacije ili izražavaju mišljenja vezano za AdriaCraft;
* poruke kojima se nudi neovlašceno „download”-ovanje u racunar korisnika bilo kakvih licnih informacija ili materijala zašticenog autorskim pravima;
* više poruka koje u pojedine direktorijume stavlja isti korisnik izlažuci na drugi nacin istu poentu;
* cirkularna pisma bilo koje vrste.

12. Prenos licnih podataka

[Primenjivo u vezi sa sajtovima putem kojih se mogu prenositi vlastiti podaci o racunima vlasnika kartica / klijenata.]
Korisnik priznaje i saglasan je da dostavljanjem AdriaCraft-u bilo kojih licnih ili privatnih informacija o sebi putem sajta, pristaje na prenos takvih licnih ili privatnih informacija o korisniku preko medunarodnih granica kao neophodne za obradu podataka u skladu sa standardnom praksom poslovanja AdriaCraft-a.
Korisnik bi trebalo da bude svestan toga da povezani sajtovi mogu sadržati prenos odredbi o licnim podacima koje se razlikuju od odredbi datih ovde. AdriaCraft nije odgovoran za takve odredbe, i izricito odbacuje bilo koju i svaku odgovornost vezanu za takve odredbe

13. Promene Pravila i propisa

AdriaCraft zadržava pravo da preradi ova pravila i propise u bilo kojem trenutku i smatra se da su korisnici upoznati sa svakom njihovom promenom i da ih iste obavezuju.

14. Kršenje Pravila i propisa

AdriaCraft zadržava pravo da zahteva svaki pravni lek koji dopušta zakon i opravdan je u slucaju kršenja ovih pravila i propisa, ukljucujuci i pravo blokade pristupa sajtu s odredene Internet adrese.

15. Pristup lozinkom zašticenim / bezbednim podrucjima

Pristup lozinkom zašticenim i/ili bezbednim podrucjima na sajtu, kao i njihova upotreba, dopušten je samo ovlašcenim korisnicima. Neovlašceni pojedinci koji pokušaju da ostvare pristup tim oblastima sajta mogu biti kažnjeni.

16. Upotreba "cookie" i slicnih datoteka

AdriaCraft zadržava pravo skladištenja informacija u racunaru korisnika u obliku "cookie"-ja ili slicne datoteke sa svrhom prilagodavanja sajta sklonostima korisnika. Izjava o privatnosti na Internet stranicama AdriaCraft sadrži dodatne informacije o tome kako AdriaCraft koristi cookie-je, kao i postupak onesposobljavanja cookie-ja.
Copyright © 2005 - 2014 AdriaCraft - Adriatic Gaming Community Fansite All right reserved / Sva prava zadržana.
Posetioci ovih stranica obavezuju se da će poštovati uslove iz Pravila o korišćenju web stranica adriacraft.net. Pročitajte tekst: Uslovi korišćenja.
Website designed by AdriaDev